Kohon hinnoittelu perustuu käyttäjämäärään

Kohon paketeissa on dynaaminen, käyttäjämäärään perustuva hinnoittelu – katso alla olevasta laskurista hinta. Ominaisuustaulukosta löydät tarkempia pakettikohtaisia ominaisuuksia ja asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa kysymyksissä.

Timer

€ / kk
( € / käyttäjä)
€ / kk
( € / käyttäjä)
Käyttöönottomaksu alk.
 • CRM
 • Projektinhallinta
 • Maksupostit
 • Tuntikirjaus
 • Työajanhallinta
 • Tuntien laskutus
 • Sopimuslaskutus
 • Laskutiedon sisäänluku
 • Kulujen läpilaskutus
 • Raportointi
 • Kalenterituonti
 • Integraatioiden ylläpito
  • Olemassa oleviin integraatioihin
  • Taloudenhallinta
  • CRM
  • Sähköinen allekirjoitus
  • Laskutus – Maventa tai Apix
  • Dropbox
  • Uusista integraatioista veloitetaan tapauskohtaisesti, pyydä myyjältä lisätietoja
 • Mobiilikäyttö
 • Kustomoitu käyttökokemus
  • Kustomointi tapahtuu vaivattomasti säätämällä erilaisia esiasetuksia
  • Kohoa voi käyttää jopa yli 200 eri tavalla

Ota yhteyttä

Business

€ / kk
( € / käyttäjä)
€ / kk
( € / käyttäjä)
Käyttöönottomaksu alk.
 • Timer-paketin ominaisuudet
 • Toiminnanohjaus
 • Myyntityökalut
  • Tarjoukset ja sopimukset
  • Dokumentit vakiopohjaan 300€/kpl
 • Kululaskutoiminto
 • Henkilöresursointityökalu
 • Työmääräysten hallinta
  • Kertaluontoisten työmääräysten ja toistuvien töiden hallinta
 • To-do työkalu
  • Vapaamuotoiset kanban-työtaulut tiimien ja työntekijöiden omien töiden hallintaan
 • Ostolaskujen käsittely
  • Käyttöönottomaksu 200€
  •  Saat esimerkiksi alihankinta- tai materiaalikulut tuotua suoraan Kohoon, jossa voit kohdistaa ne projekteille ja vastuuttaa jopa automaattisesti tietyille henkilöille. Vastuuhenkilö pääsee suoraan Kohossa käsittelemään ostolaskujen sisällön, varmistamaan kulut, kohdistamaan rivit oikeille projekteille ja hyväksymään laskun.
 • Muokattavat käyttäjäoikeudet

Ota yhteyttä

Business+

€ / kk
( € / käyttäjä)
€ / kk
( € / käyttäjä)
Käyttöönottomaksu alk.
 • Business-paketin ominaisuudet
 • Tiketöinti
  • Sisältää turvapostit
 • Kollaboraatioportaali asiakkaidesi kanssa
  • Portaalissa voit tehdä keskitetysti yhteistyötä asiakkaasi kanssa
  • Sisältää Projektiportaalin

Ota yhteyttä

Enterprise

€ / kk
( € / käyttäjä)
€ / kk
( € / käyttäjä)
Käyttöönottomaksu alk.
 • Business+ -paketin ominaisuudet
 • Räätälöity Koho-tili
  • Koho-tili räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaan
 • Tilikohtaisia toimintamalleja
 • Mahdollisuus ostaa kehitystyötä
  • Käsitellään tapauskohtaisesti
 • Testiympäristö
 • Konsernirakenne
  • Useiden Koho-tilien yhteistoiminta ja -raportointi
 • Ristiinlaskutus

Enterprise-paketti sopii parhaiten yli 100 hengen yrityksille.

Ota yhteyttä

Kohoa voi tällä hetkellä käyttää seuraavilla kielillä: suomi, englanti, ruotsi, norja, venäjä.

Kohon myyjät

Varaa aika asiantuntijaltamme

Voimme katsoa Kohoa tarkemmin yhdessä etätapaamisessa. Saat paremman käsityksen, mikä paketti olisi sopiva juuri teille ja kuinka Koho voi olla avuksi.

Lisäpalveluja

Pääkäyttäjäpalvelu

Alk. 99 €
(tuntiveloitus)
 • Ulkoista pääkäyttäjäpalvelu
  • Vakioaika/-ajat sovitaan asiakkaan kanssa kalenteriin. Sisältää starttipalaverin (1h) jossa tehdään kartoitus nykytilanteesta ja sovitaan yhdessä miten ylläpitopalvelu toteutetaan.
 • Vapauta aikaa tuottavaan työhön
 • Ylläpitotöiden tehokkaampi toteutusprosessi
 • Tuki asiakkaan tarpeen mukaan
  • Vastaamme asiakkaan pääkäyttäjän tehtäväkokonaisuudesta tai sen osasta
 • Prosessien yksinkertaistaminen
 • Varmistetaan, että asiakkaalla on päivitetty tieto saatavilla
  • Asiantuntijallamme on aina viimeisin tieto ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista. Tarvittaessa voimme opastaa asiakasta otamaan käyttöön ominaisuuksia, josta ei välttämättä ole aikaisempaa tietoa, tai uudistaa vanhoja malleja. Asiantuntijoillamme on myös kokemusta siitä, mitä ominaisuuksia muilla vastaavanlaisilla yrityksillä on käytössä.

Tilaa

Kohon konsultointipalvelu

Alk. 150 €
(tuntiveloitus)
 • Avustamme yritystäsi työkalujen valinnassa
  • Yrityksesi tarpeiden läpikäyminen ja niihin yksilöllisten ja tehokkaiden ratkaisujen etsiminen.
 • Järjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen
  • Pelkkä järjestelmän hankinta ei yksinään ole ratkaisu. On tärkeää ymmärtää sen tuomat hyödyt ja valjastaa potentiaali jokapäiväiseen käyttöön.
 • Saatte apua liiketoiminnan kehittämiseen

Tilaa

Ominaisuustaulukko

Timer
Business
Business+
Enterprise
Perustoiminnot
Asiakashallinta Yes yes yes yes
Tuotehallinta yes Yes Yes yes
Tuotehintojen massamuutokset / Indeksikorotukset yes Yes yes yes
Haku ja arkistointi Yes yes yes yes
Kommentit ja loki yes yes yes yes
Hinnastot: asiakaskohtaiset, tuote- ja projektihinnastot yes yes yes yes
Kirjautumisen dashboard-näkymä yes yes yes yes
Työajanhallinta
Työajanseuranta Yes yes yes yes
Työaikaraportointi Yes Yes Yes yes
Liukumat Yes yes Yes yes
TES-tulkinnat yes Yes yes
Työaikapankki Yes yes yes yes
Siirto palkanlaskentaan Yes yes yes yes
Kannattavuudet: asiakaskohtainen, työntekijäkohtainen, projektikohtainen Yes yes Yes yes
Tunti- ja projektinhallinta
Tuntimerkinnät 7 eri tavalla Yes Yes Yes yes
Projektisuunnitelmat ja vaiheistukset Yes Yes Yes yes
Dokumenttien tallennus Yes Yes yes
Projektikohtainen budjetointi Yes Yes Yes yes
Projektien kanban-näkymä Yes Yes Yes yes
Projektien Gantt-näkymä Yes Yes Yes yes
Automaattiset kirjausselitteet Yes Yes Yes yes
Oletustuotteet ja suosikkimerkinnät Yes Yes Yes yes
Tehtäväryhmät ja vakioidut työlajit Yes Yes Yes yes
Ajopäiväkirja ja matkalaskut Yes Yes yes
Vuorosuunnittelu Yes Yes Yes yes
Työmääräykset ja toistuvat työt Yes Yes yes
Pikaprojektit Yes Yes Yes yes
Resursointi
Henkilöresursointi Yes Yes yes
Projektiresursointi Yes Yes yes
Laskutus
Sopimuslaskutus Yes Yes Yes yes
Pikakaupat Yes Yes Yes yes
Laskutiedon sisäänluku Yes Yes Yes yes
Tuntien laskutus Yes Yes Yes yes
Läpilaskutus Yes Yes Yes yes
Hyvityslasku Yes Yes Yes yes
Laskun palautus Yes Yes Yes yes
Laskun yhdistäminen ja jakaminen Yes Yes Yes yes
Laskuliitteet ja selitteet Yes Yes Yes yes
Dimensiot, laskentakohteet, kustannuspaikat Yes Yes Yes yes
Kirjanpidon tilit Yes Yes Yes yes
Laskutusmateriaalin nouto ulkoisesta järjestelmästä ja laskutus Yes Yes yes
Osamaksu- ja laskutus Yes Yes Yes yes
Ostolaskujen käsittely Yes Yes Yes
Kululaskut Yes Yes Yes
CRM
Asiakkaiden hallinta Yes Yes Yes yes
Aktiviteetit Yes Yes Yes yes
Myyntifunneli, drag and drop Yes Yes Yes yes
Kommentit Yes Yes Yes yes
Yhteyshenkilöt Yes Yes Yes yes
Dokumenttien tallennus Yes Yes yes
Tarjoukset ja sopimukset
Muokattavat tarjousdokumentit Yes Yes yes
Tieto tarjouksen avaamisesta Yes Yes yes
Muokattava laskeutumissivu Yes Yes yes
Tuotteisiin linkitettävät tarjoustekstit Yes Yes yes
Useita tarjous- ja sopimuspohjia Yes Yes yes
Tarjouksen muuntaminen sopimukseksi Yes Yes yes
Tarjouksen sähköinen lähetys Yes Yes yes
Sähköinen allekirjoitus Yes Yes yes
Tuotepaketit Yes Yes yes
Raportointi
Myyntiraportti Yes Yes Yes yes
Laskutusraportti Yes Yes Yes yes
Kannattavuusraportti Yes Yes Yes yes
Työaikaraportti Yes Yes Yes yes
Sisäiset tehtävät Yes Yes Yes yes
BI-raportointi Yes Yes yes
External datasource -raportointi Yes Yes yes
Integraatiot
Kalenteri-integraatio Yes Yes Yes yes
HR- ja Palkkahallinto Yes Yes Yes yes
Tikettijärjestelmät Yes Yes Yes yes
Ulkopuoliset CRM-järjestelmät Yes Yes Yes yes
Kollaboraatio
Tiedostojen jakaminen ja kohdistaminen kauteen Yes yes
Tiedostot työntekijän työlistaan Yes yes
Notifikaatiot asiakkaalle uusista viesteistä ja tiedostoista Yes yes
Chat, jossa tiedostojako Yes yes
Tilitoimiston uutiset ikkuna Yes yes
Tunnustaso kuka pääsee käsiksi tiedostoihin Yes yes
Tiketöinti Yes Yes
Koontinäkymä tiedostoille ja keskusteluille Yes Yes
Projektisuunnitelma ja eteneminen asiakkaalle Yes Yes
Laskuraportointi asiakkaalle Yes Yes
Projektiraportointi Yes Yes
Tiimin sisäinen kollaboraatio Omassa työtilassa Yes Yes Yes
Mobiilikäyttö
Tuntikirjaus Yes Yes Yes yes
Työmääräykset Yes Yes Yes yes
Kellokortti Yes Yes Yes yes
GPS seuranta Yes Yes Yes yes
Kohdealoitus Yes Yes Yes yes
Työaika/työpäiväkello Yes Yes Yes yes
Kuvan tallennus Yes Yes Yes yes
Kommentit, työohjeet Yes Yes Yes yes
Moniyhtiöpalvelu
Tilien yhteiset raportit yes
Tilien yhteinen hallinta yes
Käyttäjät ja oikeustasot
Muokattavat käyttäjätunnukset Yes Yes yes
Tallennettavat oikeustasot Yes Yes yes
Tiimit ja tiiminhallinta Yes Yes Yes yes
Monitilikäyttäjä yes
Asiakaspalvelu ja tuki
Käytönaikainen ohjeistus Yes Yes Yes yes
Ohjesivusto ja forumit Yes Yes Yes yes
Sähköposti Yes Yes Yes yes
Puhelintuki Yes Yes Yes yes

Haluaisitko nähdä lisää? Varaa aika etäesittelyyn!

Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi tarpeet ja kulmakohdat ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely ei velvoita sinua mihinkään, vaan saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi menestymään.