Kohon hinnoittelu perustuu käyttäjämääriin

Montako käyttäjää yrityksessänne on? Katso alla olevasta laskurista hinta. Ominaisuustaulukosta löydät tarkempia pakettikohtaisia ominaisuuksia.

Sales

€ / kk
( € / käyttäjä)
Käyttöönottomaksu
 • CRM
 • Tarjoukset ja sopimukset
  • Dokumentit vakiopohjaan 300€/kpl
 • Maksupostit
 • Raportointi
 • Integraatiot

Tilaa

Timer

€ / kk
( € / käyttäjä)
Käyttöönottomaksu
 • Tuntikirjaus
 • Sopimuslaskutus
 • Työajanhallinta
 • Tuntien laskutus
 • Kulujen läpilaskutus
 • Laskutiedon sisäänluku
 • Raportointi
 • Mobiili
 • Muokattavat käyttäjäoikeudet
 • Kalenterituonti
 • Portaali Light
 • Integraatiot

Tilaa

Business

€ / kk
( € / käyttäjä)
Käyttöönottomaksu
 • Sales ja Timer-paketin ominaisuudet
 • Toiminnanohjaus
 • Moniyhtiöpalvelu
  • Useiden Koho-tilien yhteistoiminta ja -raportointi
 • Maksuttomat integraatiot
  • Taloudenhallinta
  • CRM
  • Sähköinen allekirjoitus
  • Laskutus – Maventa tai Apix
  • Dropbox
  • Olemassa oleviin integraatioihin
  • Uusista integraatioista veloitetaan tapauskohtaisesti, pyydä myyjältä lisätietoja
 • To-do työkalu
  • Kanban-tyylinen työntekijöiden omien töiden hallinta
 • Ostolaskujen käsittely
 • Tiketöinti 4,50€/Koho-käyttäjä
 • Portaali Pro 5€/Koho-käyttäjä

Tilaa

Enterprise

€ / kk
( € / käyttäjä)
Käyttöönottomaksu
 • Business-paketin ominaisuudet
 • Räätälöity Koho tili
  • Koho tili räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Tilikohtaisia toimintamalleja
 • Mahdollisuus ostaa kehitystyötä
  • Käsitellään tapauskohtaisesti

Tilaa

Lisäpalveluja

Pääkäyttäjäpalvelu

Alk. 99 €
(tuntiveloitus)
 • Ulkoista pääkäyttäjäpalvelu
  • Vakioaika/-ajat sovitaan asiakkaan kanssa kalenteriin. Sisältää starttipalaverin (1h) jossa tehdään kartoitus nykytilanteesta ja sovitaan yhdessä miten ylläpitopalvelu toteutetaan.
 • Vapauta aikaa tuottavaan työhön
 • Ylläpitotöiden tehokkaampi toteutusprosessi
 • Tuki asiakkaan tarpeen mukaan
  • Vastaamme asiakkaan pääkäyttäjän tehtäväkokonaisuudesta tai sen osasta
 • Prosessien yksinkertaistaminen
 • Varmistetaan, että asiakkaalla on päivitetty tieto saatavilla
  • Asiantuntijallamme on aina viimeisin tieto ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista. Tarvittaessa voimme opastaa asiakasta otamaan käyttöön ominaisuuksia, josta ei välttämättä ole aikaisempaa tietoa, tai uudistaa vanhoja malleja. Asiantuntijoillamme on myös kokemusta siitä, mitä ominaisuuksia muilla vastaavanlaisilla yrityksillä on käytössä.

Tilaa

Kohon konsultointipalvelu

Alk. 110 €
(tuntiveloitus)
 • Avustetaan tilitoimistoa työkalujen valinnassa
  • Käydään läpi yrityksen tarpeita ja etsitään niihin yksilöllisiä ja tehokkaita ratkaisuja
 • Järjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen
  • Järjestelmä ei yksistään ole ratkaisu, vaan on tärkeä osaa ymmärtää sen tuomat hyödyt ja ottaa ne käyttöön
 • Apua liiketoiminnan kehittämiseen

Tilaa

Ominaisuustaulukko

Sales
Timer
Business
Enterprise
Perustoiminnot
Asiakashallinta Yes yes yes yes
Tuotehallinta yes Yes Yes yes
Tuotehintojen massamuutokset / Indeksikorotukset yes Yes yes yes
Haku ja arkistointi Yes yes yes yes
Kommentit ja loki yes yes yes yes
Hinnastot: asiakaskohtaiset, tuote- ja projektihinnastot yes yes yes yes
Kirjautumisen dashboard-näkymä yes yes yes yes
Työajanhallinta
Työajanseuranta yes yes yes
Työaikaraportointi Yes Yes yes
Liukumat yes Yes yes
TES-tulkinnat yes Yes yes
Työaikapankki yes yes yes
Siirto palkanlaskentaan yes yes yes
Kannattavuudet: asiakaskohtainen, työntekijäkohtainen, projektikohtainen yes Yes yes
Tunti- ja projektinhallinta
Tuntimerkinnät 7 eri tavalla Yes Yes yes
Projektisuunnitelmat ja vaiheistukset Yes Yes yes
Dokumenttien tallennus Yes Yes yes
Projektikohtainen budjetointi Yes Yes yes
Projektien kanban-näkymä Yes Yes yes
Projektien Gantt-näkymä Yes Yes yes
Automaattiset kirjausselitteet Yes Yes yes
Oletustuotteet ja suosikkimerkinnät Yes Yes yes
Tehtäväryhmät ja vakioidut työlajit Yes Yes yes
Ajopäiväkirja ja matkalaskut Yes Yes yes
Vuorosuunnittelu Yes Yes yes
Työmääräykset, toistuvat työt ja tiketöinti Yes Yes yes
Pikaprojektit Yes Yes yes
Resursointi
Henkilöresursointi Yes Yes yes
Projektiresursointi Yes Yes yes
Laskutus
Sopimuslaskutus Yes Yes Yes yes
Pikakaupat Yes Yes Yes yes
Laskutiedon sisäänluku Yes Yes Yes yes
Tuntien laskutus Yes Yes yes
Läpilaskutus Yes Yes Yes yes
Hyvityslasku Yes Yes Yes yes
Laskun palautus Yes Yes Yes yes
Laskun yhdistäminen ja jakaminen Yes Yes Yes yes
Laskuliitteet ja selitteet Yes Yes Yes yes
Dimensiot, laskentakohteet, kustannuspaikat Yes Yes Yes yes
Kirjanpidon tilit Yes Yes Yes yes
Laskutusmateriaalin nouto ulkoisesta järjestelmästä ja laskutus Yes Yes Yes yes
Osamaksu- ja laskutus Yes Yes Yes yes
Ostolaskujen käsittely Yes Yes
Kululaskut Yes Yes Yes
CRM
Asiakkaiden hallinta Yes Yes Yes yes
Aktiviteetit Yes Yes Yes yes
Myynti funnel, drag and drop Yes Yes Yes yes
Kommentit Yes Yes Yes yes
Yhteyshenkilöt Yes Yes Yes yes
Dokumenttien tallennus Yes Yes Yes yes
Tarjoukset ja sopimukset
Muokattavat tarjousdokumentit Yes Yes yes
Tieto tarjouksen avaamisesta Yes Yes yes
Muokattava landing page Yes Yes yes
Tuotteisiin linkitettävät tarjoustekstit Yes Yes yes
Useita tarjous- ja sopimuspohjia Yes Yes yes
Tarjouksen muuntaminen sopimukseksi Yes Yes yes
Tarjouksen sähköinen lähetys Yes Yes yes
Sähköinen allekirjoitus Yes Yes yes
Tuotepaketit Yes Yes yes
Raportointi
Myyntiraportti Yes Yes Yes yes
Laskutusraportti Yes Yes Yes yes
Kannattavuusraportti Yes Yes Yes yes
Työaikaraportti Yes Yes yes
Sisäiset tehtävät Yes Yes yes
BI-raportointi Yes Yes Yes yes
External datasource -raportointi Yes Yes Yes yes
Integraatiot
Kalenteri-integraatio Yes Yes Yes yes
HR- ja Palkkahallinto Yes Yes Yes yes
Tikettijärjestelmät Yes Yes Yes yes
Ulkopuoliset CRM-järjestelmät Yes Yes Yes yes
Asiakkaiden tunnistaminen
Tosiasiallisten edunsaajien raportointi Yes Yes yes
Rahanpesulain mukainen tunnistus Yes Yes yes
Henkiöllisyystodistuksen tallennus Yes Yes yes
Portaali
Tiedostojen jakaminen ja kohdistaminen kauteen Yes yes
Tiedostot työntekijän työlistaan Yes yes
Notifikaatiot asiakkaalle uusista viesteistä ja tiedostoista Yes Yes yes
Chat, jossa tiedostojako Yes Yes yes
Tilitoimiston uutiset ikkuna Yes yes
Tunnustaso kuka pääsee käsiksi tiedostoihin Yes yes
Tiketöinti Yes Yes
Kollaboraatio
Tiedostojako ja chat Yes Yes yes
Koontinäkymä tiedostoille ja keskusteluille Yes Yes yes
Projektisuunnitelma ja eteneminen asiakkaalle Yes Yes yes
Laskuraportointi asiakkaalle Yes Yes yes
Projektiraportointi Yes Yes yes
Tiimin sisäinen kollaboraatio Omassa työtilassa Yes Yes
Mobiilikäyttö
Tuntikirjaus Yes Yes yes
Työmääräykset Yes Yes yes
Kellokortti Yes Yes yes
GPS seuranta Yes Yes yes
Kohdealoitus Yes Yes yes
Työaika/työpäiväkello Yes Yes yes
Kuvan tallennus Yes Yes yes
Kommentit, työohjeet yes
Moniyhtiöpalvelu
Tilien yhteiset raportit Yes yes
Tilien yhteinen hallinta Yes yes
Käyttäjät ja oikeustasot
Muokattavat käyttäjätunnukset Yes Yes Yes yes
Tallennettavat oikeustasot Yes Yes Yes yes
Tiimit ja tiiminhallinta Yes Yes Yes yes
Monitilikäyttäjä Yes yes
Asiakaspalvelu ja tuki
Käytönaikainen ohjeistus Yes Yes Yes yes
Ohjesivusto ja forumit Yes Yes Yes yes
Sähköposti Yes Yes Yes yes
Puhelintuki Yes Yes Yes yes

Haluaisitko nähdä lisää?
Varaa aika etäesittelyyn!

Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi myynti- ja laskutusprosessit ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely ei velvoita sinua mihinkään, ja saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi.